Vacatures

Horecamedewerker (oproep) m/v
Horecamedewerker (oproep) m/v - 08-09-2017

bv SPORT is voor haar sportcafés op zoek naar enthousiaste horecamedewerkers (oproepbasis), die voornamelijk in avond- en weekenduren inzetbaar zijn.

Als horecamedewerker in onze sportcafés heb je een uitvoerende rol. Je draagt zorg voor een welkome ontvangst van onze bezoekers en zorgt dat zij in een schone omgeving hun restauratieve producten kunnen nuttigen. Je kan in verschillende locaties in Leeuwarden ingezet worden en indien mogelijk ook in Grou. Je komt terecht in een sociaal en dynamisch team.

Werkzaamheden:

 • Je draagt zorg voor een klantvriendelijke ontvangst en een goede ambiance voor de bezoekers van onze accommodaties
 • Je houdt toezicht op het juiste gebruik van de horeca-accommodatie en signaleert ongewenst gedrag en kan hierop maatregelen nemen
 • Je bereidt en verstrekt restauratieve producten (waaronder ook maaltijden en snacks) aan bezoekers volgens de daartoe gestelde eisen
 • Je draagt zorg voor een correcte betaling van de afgenomen producten
 • Je draagt zorg voor een veilige en schone omgeving voor onze bezoekers
 • Je bent in staat de horeca-accommodatie af te sluiten. Het kan daarbij voorkomen dat je de laatste bent die het pand verlaat.
 • Indien nodig en op verzoek kan de horecamedewerker gevraagd worden de sporthalbeheerder te ondersteunen in zijn werkzaamheden.


Wij zoeken kandidaten met:

 • Minimaal VMBO/ LBO- denkniveau
 • Diploma Sociale Hygiëne is een pré
 • Rekenkundig en administratief inzicht
 • Affiniteit met sport
 • Sociaal vaardig en in staat regels goed en correct te kunnen handhaven
 • Dienstverlenend en klantgericht
 • Bereid om in wisselende diensten en op wisselende werktijden te werken (voornamelijk weekend- en avonduren)

 

Solliciteren? Dat kan bij Tempo-Team Uitzenden via deze link

Toezichthouder (oproep) m/v
Toezichthouder (oproep) m/v - 08-09-2017

bv SPORT is voor de zwembaden op zoek naar enthousiaste toezichthouders (oproepbasis), die met name op daguren ingezet kunnen worden.

Als toezichthouder van onze zwembaden heb je een uitvoerende rol. Je draagt zorg voor de veiligheid en welzijn van het publiek. Je zorgt er voor dat bezoekers te allen tijde in een veilige en schone omgeving kunnen zwemmen. Je kan ingezet worden op drie locaties; de Blauwe Golf en Kalverdijkje in Leeuwarden en It Gryn in Stiens. Je komt terecht in een sportief en dynamisch team.

Werkzaamheden

 • Je treedt op als gastheer/gastvrouw van het bad en draagt bij aan een plezierige, ontspannen sfeer voor bezoekers
 • Je houdt actief toezicht in de verschillende baden en openbare ruimtes en bepaalt of de zwemvaardigheid van bezoekers voldoende is
 • Je signaleert onveilig en ongewenst gedrag en kan hierop maatregelen nemen
 • Je kan optreden bij calamiteiten/ ongevallen en deze volgens de juiste procedure afhandelen
 • Je zorgt voor een schone omgeving voor de bezoekers


Wij zoeken kandidaten met:

 • LBO/MBO werk- en denkniveau
 • Zwemmend redden voor zwembaden
 • Lifeguard diploma met praktijkgedeelte
 • EHBO/ AED en BHV
 • Dienstverlenende- en klantgerichte instelling
 • Fysieke bekwaamheid om handelend op te kunnen treden bij zwemmoeilijkheden
 • In staat om adequaat te handelen en zo escalatie te voorkomen
 • Bereidheid om in wisselende diensten en op wisselende tijden te werken (waaronder ook weekend- en avonddiensten)

 

Solliciteren? Dat kan bij Tempo-Team Uitzenden via deze link

Zwemonderwijzer (oproep) m/v
Zwemonderwijzer (oproep) m/v - 08-09-2017

bv SPORT is voor de zwembaden op zoek naar enthousiaste zwemonderwijzers (oproepbasis), die zowel op dag- als weekenduren ingezet kunnen worden.

Als zwemonderwijzer van onze zwembaden heb je een uitvoerende rol. Je geeft instructie aan (doel- en) lesgroepen en individuen in verschillende leeftijdscategorieën. Je kan ingezet worden op drie locaties; de Blauwe Golf en Kalverdijkje in Leeuwarden en It Gryn in Stiens. Je komt terecht in een sportief en dynamisch team.


Werkzaamheden:

 • Je geeft ABC zwemlessen aan (speciale doel)groepen en individuen van alle leeftijdscategorieën op basis van een werkplan
 • Je bent verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem m.b.t. vorderingen, voortgang en veiligheid van de leerlingen
 • Je onderhoudt contacten met verzorgers, ouders en leerkrachten van leerlingen
 • Je selecteert uit de eigen lesgroepen kandidaten voor het diplomazwemmen
 • Je geeft bewegingslessen aan (speciale doel)groepen. Je stelt daartoe, indien aangewezen, werkplannen op


Wij zoeken kandidaten met:

 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis en bevoegdheden voor het geven van zwemonderwijs
 • EHBO/AED
 • BHV
 • Reddend zwemmen voor zwembaden
 • Lifeguard met praktijkgedeelte
 • Communicatieve- en sociale vaardigheden voor het motiveren en instrueren van deelnemers en voor de contacten met derden
 • Proactief en ondernemend in het signaleren van ongewenste situaties
 • Goed kunnen samenwerken
 • Flexibiliteit in werktijden en beschikbaar op afroep
 • Fysieke bekwaamheid voor het handelend kunnen optreden bij zwemmoeilijkheden

 

Solliciteren? Dat kan bij Tempo-Team Uitzenden via deze link

Commissaris (RvC)
Commissaris (RvC) - 05-10-2017

In de Raad van Commissarissen van bv SPORT ontstaat een vacature vanwege het vertrek van één van de huidige leden. Per 1 januari 2018 zijn wij daarmee op zoek naar een nieuwe commissaris.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit drie commissarissen. Gezien de samenstelling van de rest van de Raad zal bij gebleken gelijke geschiktheid van de beste kandidaten, de voorkeur uitgaan naar de aanstelling van een vrouwelijke commissaris.

Uitgebreide informatie over het gewenste profiel en over de rol van onze Raad van Commissarissen vindt u hieronder.
De procedure is uiteraard vertrouwelijk en wij vragen u uw sollicitaties te richten aan de voorzitter van de huidige Raad van Commissarissen. de heer G. van den Berg. U kunt uw sollicitatie, tot maandag 23 oktober 2017, indienen via het sollicitatieformulier of rechtstreeks via vacatures@bvsport.nl.

Profielschets leden Raad van Commissarissen bv SPORT Leeuwarden en omstreken.

 

A. Taak Raad van Commissarissen (RvC)

De statuten van de B.V. bepalen dat:

 1. de RvC toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 2. de RvC het bestuur met raad terzijde staat;
 3. de RvC naast de in de wet geregelde bevoegdheden en verplichtingen in het bijzonder is belast met en bevoegd tot het vaststellen van het door het bestuur opgestelde plannen, de begroting en de wijzigingen daarin. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen houdt primair toezicht. Dit betekent dat de raad met name een interne controlefunctie heeft.

Binnen bv SPORT zijn drie belangen te onderscheiden, te weten:

1.het sportinhoudelijke belang, (beleid wordt bepaald door de gemeente Leeuwarden);

2.het gebruikersbelang (sportverenigingen en individuele gebruikers);

3.het ondernemingsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan, gehoord de vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden, en wordt bewaakt door de RvC.

 

B. Samenstelling Raad van commissarissen

De RvC bestaat uit drie natuurlijke personen die voor de tijd van vier jaren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Een aftredend commissaris kan ten hoogste eenmaal worden herbenoemd.

 

C. Incompatibiliteit

De commissarissen mogen niet afkomstig zijn uit de politiek-bestuurlijke kring van de Gemeente Leeuwarden.

 

D. Kwaliteitseisen leden RvC

Voor het optimaal functioneren van de raad van commissarissen is het gewenst dat binnen de raad verschillende ervarings- en vakgebieden zijn vertegenwoordigd, zonder dat er sprake is van specifieke specialisten. Het gaat om de juiste gesprekspartner binnen de raad van commissarissen voor onderdelen van de beraadslaging, zonder dat er sprake is van portefeuillehouders.

Alle leden van de raad zijn zelfstandig in staat de balans en de verlies- en winstrekening te beoordelen, alsmede de financiële effecten van de beleidsvoorstellen op langere termijn te doorzien in het kader van het blijvend garanderen van de continuïteit van de onderneming en de met haar verbonden organisatie.

Naast voldoende financiële kennis is het gewenst dat er binnen de raad sprake is van aanvullende ervaringsgebieden en disciplines. Deze ervaringen behoeven niet per definitie aan één commissaris verbonden te zijn. Een commissaris kan derhalve meerdere ervaringsgebieden en disciplines in zich verenigen. Bedoelde ervaringsgebieden en disciplines zijn voor bv SPORT als volgt onderkend:

 • Financieel economische kennis;
 • Juridische kennis;
 • Bestuurlijke ervaring;
 • Ervaring in het leiden en ontwikkelen van (dienstverlenende) bedrijven.
 • Kennis van de sportbranche;
 • Kennis van de politiek-maatschappelijke aspecten in de regio;

E. Profiel leden van de RvC

 1. Algemene vaardigheden

De commissaris is in staat om op hbo-niveau te denken en te handelen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en bezit een helikopterview. Hij/zij neemt sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waar en kan deze tot een samenhangende visie in het belang van de onderneming transformeren. Hij/zij kan zich complexe materie vrij snel eigen maken en weet uit de informatie de strategische betekenis af te leiden en herkent essenties in grote en/of complexe informatiestromen.

 1. Algemene kenmerken

De commissaris heeft affiniteit met het toezicht houden/commissariaat door het op relatief grote afstand, en veelal aan de hand van schriftelijke informatie, volgen van de onderneming. Hij/zij heeft basiskennis van en affiniteit met de sportsector Daarnaast heeft hij/zij basiskennis op het terrein van financiën en is hij/zij onafhankelijk en onpartijdig. Hij/zij heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van sportbranche. Hij/zij beschikt over discussie- en communicatievaardigheden. Hij/zij hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het terrein van de externe dienstverlening. Verder bezit hij/zij voor het commissariaat relevante relatienetwerken en is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Leeuwarden. Hij/zij onderschrijft de integriteitscode van de onderneming en heeft voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld 8 vergaderingen per jaar, exclusief leestijd).

 1. Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken

          De commissaris is een consistente, integere en geloofwaardige persoonlijkheid en teamplayer. Hij/zij  

          koppelt ondernemingszin met een juiste balans ten opzichte van de maatschappelijke functie van de

          sportbranche. Hij/zij is als lid van de raad een positief en betrouwbaar ingestelde partner voor de directeur

          met gevoel voor ethiek. Hij/zij is enthousiasmerend met gevoel voor relativiteit en staat open voor

          veranderingen. Tenslotte is hij/zij besluitvaardig en kan op de eigen mening terug komen.

 

 

Buurtsportcoach (32 uur) m/v
Buurtsportcoach (32 uur) m/v - 18-10-2017

I.v.m. zwangerschapsverlof is bv SPORT, in de periode van maandag 27 november 2017 tot en met vrijdag 13 april 2018, op zoek naar een enthousiaste

Buurtsportcoach m/v (32 uur per week)
voor de wijk Bilgaard (Leeuwarden) en het gebied Leeuwarden Zuid

Als buurtsportcoach heb je een strategische, ondersteunde en uitvoerende rol. Je zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve impuls van het bewegen in en buiten school(tijd). Ook ondersteun je wijk- en sportverenigingen. Je bent de verbindende factor tussen de activiteiten in het primair onderwijs en de wijk- en sportverenigingen op het gebied van sport(stimulering), bewegen en een gezonde leefstijl.

bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden en Stiens. Daarnaast geven wij met ons team Sportontwikkeling uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van beide gemeenten.
bv SPORT richt zich er op om de sportfaciliteiten in optimale conditie te houden, maar ook op het sporten- en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Je komt terecht in een sportieve, prettige, dynamische omgeving waarbij je deel uit gaat maken van een jong team (sport)professionals.

Jouw werkzaamheden
Het bijzondere van deze buurtsportcoach vacature is dat 16 uur per week gereserveerd is voor het project  'Circus Adje'. Dit circus 2.0 trekt vanuit het thema 'Kijk eens wat ik kan' in het kader van LF2018 langs alle basisscholen van gemeente Leeuwarden. Circus Adje richt zich op de groepen vijf en zes, waarvan de kinderen worden uitgedaagd om te laten zien wat ze kunnen. Zij maken onder professionele begeleiding een voorstelling voor de hele school! Alle scholen ontvangen een script/raamwerk voor het maken van een voorstelling en een team van cultuur- en buurtsportcoaches helpt met regie en vormgeving voor de eigengemaakte voorstelling op school. Samen met de (6) cultuurcoaches moet er voor 9 basisscholen een voorstelling gemaakt worden. Naast Circus Adje richt je je op:

 • Ontwikkelen, adviseren, organiseren en coördineren van/over een breed en samenhangend aanbod van activiteiten op het terrein van sporten bewegen voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen. Dit aanbod kan je zo samen stellen dat het voldoet aan de wensen/ behoeften van deze groepen c.q. de wijk  om deze groepen zo in beweging te brengen en te houden.
 • Het ten uitvoer brengen  van deze activiteiten en  dit ook af te stemmen met andere partijen uit de buurt waaronder  het sociale wijkteam, buurt- en wijkvereniging(en) en de eerstelijnszorg in de wijk. Het is daarbij van belang dat je een relatienetwerk kunt onderhouden, communicatief sterk bent en de samenwerking tussen deze verschillende partijen kan stimuleren. Daarnaast ben je in staat de publicitaire uitingen voor deze activiteitenprogramma’s (deels zelf) te verzorgen.


Wij zoeken

 • ALO opleiding (domein sportontwikkeling; bevoegd tot het geven van lessen lichamelijke opvoeding in basis- en voortgezet onderwijs)
 • EHBO/ BHV
 • Ruime affiniteit met sport en onderwijs
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Een zelfstandige en proactieve (werk)houding
 • Een goede lichamelijk conditie
 • Actuele ervaring als vrijwilliger in de sport is een pré


Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Sido de Schiffart, coördinator Sportontwikkeling, tel. 058-2677964. Je sollicitatiebrief én CV stuur je vóór maandag 6 november a.s. naar bv SPORT. Bij voorkeur via het sollicitatieformulier op de website.

Gesprekken worden gepland in week 46, op maandag 13 november 2017. Een van de onderdelen in deze sollicitatieprocedure is het verzorgen van een proefles. Deze proefles wordt gepland in week 47, dinsdag 21 november a.s. In bovengenoemde vacatureperiode is rekening gehouden met een week overdracht voor en een week overdacht na het zwangerschaps- en bevallingsverlof.  

De aangestelde buurtsportcoach krijgt een (tijdelijk) dienstverband bij Tempo-Team Payrolling aangeboden voor in ieder geval bovengenoemde periode. Hierna is er kans op verlenging i.v.m. vervanging i.v.m. ouderschapsverlof en mogelijk andere vrijkomende uren, voor minimaal 8 uur in de week. Salariëring is vastgesteld in schaal 8 van de Vermo cao.

Acquisitie naar aanleiding van de getoonde vacatures op de website van bv SPORT wordt niet op prijs gesteld.

Friese sportverenigingsmonitor opnieuw van start
Friese sportverenigingsmonitor opnieuw van start - 28-09-2017

Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in vergelijking met twee jaar geleden? Sportverenigingen hebben te maken met de nodige uitdagingen, zoals een toenemende vergrijzing van het ledenbestand en individualisering. Deze uitdagingen komen extra hard aan in gebieden die te maken hebben met bevolkingskrimp. Welke invloed hebben deze uitdagingen op de organisatiekracht van Friese sportverenigingen? En in hoeverre zijn de verenigingen in Fryslân toekomstbestendig? Deze vragen staan centraal in een gezamenlijk onderzoek van Sport Fryslân, het Mulier Instituut en het Fries Sociaal Planbureau (FSP), dat op 29 september voor de tweede keer wordt uitgezet onder de Friese sportverenigingen.

 

Kijk hier voor meer informatie.

Champions League Basketbal in Sportcomplex het Kalverdijkje
Champions League Basketbal in Sportcomplex het Kalverdijkje - 28-09-2017

Aanstaande vrijdagavond 29 september om 20.00 uur wordt in Sportcomplex het Kalverdijkje het Champions League basketbalduel gespeeld tussen Movistar Estudiantes uit Madrid en Donor uit Groningen.Het duel op het allerhoogste europesche niveau wordt in Leeuwarden gespeeld omdat Martiniplaza in Groningen niet beschikbaar is. Het belooft een prachtig duel te worden.

 

Informatie over de kaartverkoop kunt u hier vinden.

Aantrekkelijk aanbod voor vrijwilligerswerk
Aantrekkelijk aanbod voor vrijwilligerswerk - 28-08-2017

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de Fryske mienskip: Zo zorgen ze onder andere dat het dorpshuis draaiend blijft, bieden zij ondersteuning in verzorgingstehuizen, staan zij in de sportkantine en zijn zij EHBO’er op evenementen. De provincie Fryslân stelt daarom vouchers beschikbaar, zodat vrijwilligers een training of workshop naar keus kunnen volgen. Hiermee wil de provincie Fryslân niet alleen vrijwilligers nóg meer plezier in hun vrijwilligerswerk bezorgen, maar ook haar waardering voor vrijwilligers laten zien.

Bent u vrijwilliger? Dan leest u hieronder wat u kunt doen om ook gratis óf met korting een training of workshop te volgen.

Voor wie?

Alle vrijwilligers uit Fryslân kunnen een voucher inzetten. Het maakt niet uit welk vrijwilligerswerk u precies doet en waar u dat doet.

Hoe werkt het?

De vouchers kunnen worden gebruikt voor de trainingen en workshops op de groene kant van de website van de VA Fryslân. Hier vindt u een groot en divers aanbod van trainingen en workshops dat alleen maar groeit! Door een voucher in te zetten kunt u óf helemaal gratis óf met een flinke korting de training of workshop van uw keus volgen. De waarde van de voucher hangt af van de prijs van de training of workshop die u kiest en kan oplopen tot wel €100,-. Bij elke training of workshop staat wat u na het inzetten van uw voucher nog moet bijbetalen. U kunt maximaal één voucher gebruiken.

Hoe krijg en gebruik ik een voucher?

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt een voucher in één klik aangevraagd én gebruikt. De eerste stap is het uitkiezen van de training of workshop die u wilt doen. Klik vervolgens op de inschrijf-knop en vul uw gegevens in. Hier kunt u ook aanvinken of u uw voucher in wilt zetten. Het vooraf aanvragen van een voucher is zo dus niet nodig en u hoeft geen code in te vullen. Alleen het vinkje aanklikken is genoeg.

Als uw inschrijving door de VA Fryslân is ontvangen, krijgt u een bevestigingsmail. Als u zich heeft ingeschreven voor een training of workshop en u moet nog bijbetalen, dan regelt de organisator van de training of workshop dat met u. Deze neemt vanzelf contact met u op.

Nog even geduld…

De website is er klaar voor: het inzetten van vouchers is mogelijk. In de zomer is het aanbod aan trainingen en workshops helaas minder groot. Zit er nu niks voor u tussen? Kom dan vooral terug in september, wanneer het aanbod divers en uitgebreid is. Wilt u een seintje wanneer het zover is? Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle (nieuwe) trainingen en workshops van de VA Fryslân.

Ik heb een vraag

Heeft u vragen of lukt het niet om een voucher te gebruiken? Klik hier en neem contact op met de VA Fryslân.

Aantrekkelijk wervings-nieuws voor sportverenigingen
Aantrekkelijk wervings-nieuws voor sportverenigingen - 28-08-2017

Ben jij met jouw sportclub op zoek naar meer leden of wil je deze meer en breder onder de aandacht brengen?

 

 

 

Albert Heijn, NOC*NSF en de sportbonden hebben de handen ineen geslagen en een unieke
samenwerking opgezet, met de missie om Nederland nog meer te laten sporten en bewegen. In
september tot december organiseren we samen met duizenden gastvrije sportclubs de AH Sportactie,
die miljoenen mensen in heel Nederland de kans biedt om de sport te ontdekken die bij hén past.
Uit de succesvolle pilot van vorig jaar in Utrecht is gebleken dat de AH Sportactie het dusdanig
laagdrempelig maakt om te gaan sporten, dat 70% van de sporters lid is geworden bij een sportclub in
de buurt. Bovendien werden de sportactiviteiten gemiddeld beoordeeld met een 9. En het leuke is, de
AH Sportactie valt tegelijkertijd met de Nationale Sportweek! Zowel de Nationale Sportweek als de AH
Sportactie bieden jouw sportclub de gelegenheid mensen kennis te laten maken met jouw sportclub
en jouw sport.


Wat houdt de AH Sportactie 2017 in voor klanten?


Via een spaaractie kunnen alle klanten bij Albert Heijn drie weken lang, van 4 tot en met 24
september, AH Sportzegels sparen. Met een volle spaarkaart kunnen klanten via de actiepagina
www.ahsportactie.nl sportactiviteiten in hun buurt zoeken en boeken. Met één spaarkaart mag de
klant tot en met 3 december vijf keer gratis sporten bij verschillende deelnemende sportclubs naar
keuze. Klanten kunnen meerdere spaarkaarten activeren, zowel voor zichzelf als voor anderen.
Wat houdt de AH Sportactie 2017 in voor sportclubs?
Iedere sportclub met een KvK nummer kan meedoen door sportactiviteiten gratis aan te bieden
waar mensen met een volle spaarkaart zich voor kunnen inschrijven. Je bepaalt daarbij zelf welke en
hoeveel activiteiten dat zijn en hoeveel mensen zich per activiteit in kunnen schrijven. Van bestaande
trainingen open stellen tot nieuwe lessen voor een bepaalde doelgroep, alles is mogelijk. We willen
daarbij sporters stimuleren minimaal 3 keer mee te doen zodat zij jouw sportclub goed kunnen leren
kennen. Hoe meer sportactiviteiten voor jong tot oud hoe leuker natuurlijk!


Verbinding met de Nationale Sportweek


De tweede week van de AH Sportactie valt gelijk met de Nationale Sportweek, die dit jaar van 9 tot
en met 17 september is. De Nationale Sportweek heeft als doel sporten en bewegen voor iedereen te
promoten door landelijk en lokaal events, clinics en ludieke acties in te zetten. Ook jij kunt deze week
als sportclub iets organiseren!
Wij hebben het voor jouw sportclub extra gemakkelijk gemaakt: zowel de AH Sportactie als de
Nationale Sportweek werken via hetzelfde online zoek & boek systeem. Je hoeft maar één keer
gegevens in te vullen, waarna straks jouw sportclub zichtbaar is op zowel de AH Sportactie website als
op de Nationale Sportweek website. Zo kunnen mensen jouw sportclub eenvoudig vinden en heb jij
per sportactiviteit inzichtelijk wie er bij jou komt sporten. Kijk voor meer informatie over de Nationale
Sportweek 2017 op www.nationalesportweek.nl.


Hoe doe ik als sportclub mee?


1. Meld zo snel mogelijk je sportclub aan op www.clubprofiel.nl. Je clubprofiel wordt daardoor
zichtbaar op www.sport.nl. Vanaf september is je clubprofiel op de websites van de AH Sportactie en
de Nationale Sportweek te zien. Houd bij aanmelding het KvK nummer van je sportclub bij de hand.
2. Vanaf nu kun je via je clubprofiel je sportactiviteiten aanmelden voor de AH Sportactie en/of
de Nationale Sportweek, doe dit bij voorkeur vóór de zomervakantie, maar tijdens en daarna kan
natuurlijk ook nog. Vanaf begin september zijn je activiteiten ook op de websites van de AH Sportactie
en de Nationale Sportweek te zien.

 

 

Ruim baan voor banenzwemmen!!
Ruim baan voor banenzwemmen!! - 03-08-2017

Met ingang van de start van het nieuwe seizoen, zaterdag 2 september, verruimt bv SPORT de openingstijden van het 25 – meter bassin.


Vooral de extra opening op het einde van de middag is een extra aanvulling op het huidige aanbod.

Hierdoor bieden de zwembaden Blauwe Golf, Kalverdijkje en sportcentrum It Gryn ruime openingstijden voor het banenzwemmen.

Zone indeling

Om voor iedere zwemmer het banenzwemmen tot een succes te maken gaan we een het 25-meter bassin opdelen in 3 verschillende zones: recreatieve banenzwemmers, sport banenzwemmers en de topsport banenzwemmers. Voor de laatste 2 categorieën hanteren we het ‘rondje zwemmen’ (rechts van de baan heen en links weer terug.)

Deze banen worden gescheiden middels een drijflijn.

Afhankelijk van het aantal zwemmers kunnen de banen qua categorie aangepast worden

Rengers Up
bv SPORT klimt de hoogte in op indoor-klimcentrum “Rengers” - 14-07-2017

Sportcampus Leeuwarden bij sportcentrum Rengers tussen zwembad De Blauwe Golf en de Hogescholen NHL en Stenden krijgt in 2018 uitbreiding met een voor Nederland uniek klimcentrum. Leeuwarden krijgt hiermee een topaccommodatie, die voor klimsporters van alle niveaus fantastische mogelijkheden en uitdagingen biedt!

Het klimcentrum wordt door zijn vormgeving onderscheidend in de omgeving en biedt gelegenheid voor vele vormen van klimsport. Zo komt er een zogenoemde ‘boulder-ruimte’, een ‘clip and climb-center’ en een ruimte voor ‘caving’. In de 1000 m² klimoppervlak, met klimwanden tot een hoogte van 25 meter, zijn 2 ‘speedclimb’-wanden opgenomen. Langs de buitenwand kan de klimmer van meer dan 20 meter hoogte abseilen.

bv SPORT heeft de hulp ingeroepen van (top-)sportbouwer Vaessen, die eerder ook sportcentrum Rengers realiseerde. Dat heeft geresulteerd in een ingenieus ontwerp, waarin sporthallen en klimcentrum samensmelten tot ‘Rengers-UP’. Het ligt in de planning dat het klimcentrum in het najaar van 2018 haar deuren opent.

Benieuwd naar een 1e impressie van de klimhal? Bekijk het filmpje hier

Kunstgras met rubbergranulaat
Kunstgras met rubbergranulaat - 29-11-2016

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van de afgelopen dagen zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richten gemeente en bv SPORT zich net als de KNVB op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert. De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. De resultaten uit dit onderzoek zijn leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet. Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

 1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
 2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.
   

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

 • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
 • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
 • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
 • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
 • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.


De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.