Vacatures

Horecamedewerker (oproep) m/v
Horecamedewerker (oproep) m/v - 08-09-2017

bv SPORT is voor haar sportcafés op zoek naar enthousiaste horecamedewerkers (oproepbasis), die voornamelijk in avond- en weekenduren inzetbaar zijn.

Als horecamedewerker in onze sportcafés heb je een uitvoerende rol. Je draagt zorg voor een welkome ontvangst van onze bezoekers en zorgt dat zij in een schone omgeving hun restauratieve producten kunnen nuttigen. Je kan in verschillende locaties in Leeuwarden ingezet worden en indien mogelijk ook in Grou. Je komt terecht in een sociaal en dynamisch team.

Werkzaamheden:

 • Je draagt zorg voor een klantvriendelijke ontvangst en een goede ambiance voor de bezoekers van onze accommodaties
 • Je houdt toezicht op het juiste gebruik van de horeca-accommodatie en signaleert ongewenst gedrag en kan hierop maatregelen nemen
 • Je bereidt en verstrekt restauratieve producten (waaronder ook maaltijden en snacks) aan bezoekers volgens de daartoe gestelde eisen
 • Je draagt zorg voor een correcte betaling van de afgenomen producten
 • Je draagt zorg voor een veilige en schone omgeving voor onze bezoekers
 • Je bent in staat de horeca-accommodatie af te sluiten. Het kan daarbij voorkomen dat je de laatste bent die het pand verlaat.
 • Indien nodig en op verzoek kan de horecamedewerker gevraagd worden de sporthalbeheerder te ondersteunen in zijn werkzaamheden.


Wij zoeken kandidaten met:

 • Minimaal VMBO/ LBO- denkniveau
 • Diploma Sociale Hygiëne is een pré
 • Rekenkundig en administratief inzicht
 • Affiniteit met sport
 • Sociaal vaardig en in staat regels goed en correct te kunnen handhaven
 • Dienstverlenend en klantgericht
 • Bereid om in wisselende diensten en op wisselende werktijden te werken (voornamelijk weekend- en avonduren)

 

Solliciteren? Dat kan bij Tempo-Team Uitzenden via deze link

Toezichthouder (oproep) m/v
Toezichthouder (oproep) m/v - 08-09-2017

bv SPORT is voor de zwembaden op zoek naar enthousiaste toezichthouders (oproepbasis), die met name op daguren ingezet kunnen worden.

Als toezichthouder van onze zwembaden heb je een uitvoerende rol. Je draagt zorg voor de veiligheid en welzijn van het publiek. Je zorgt er voor dat bezoekers te allen tijde in een veilige en schone omgeving kunnen zwemmen. Je kan ingezet worden op drie locaties; de Blauwe Golf en Kalverdijkje in Leeuwarden en It Gryn in Stiens. Je komt terecht in een sportief en dynamisch team.

Werkzaamheden

 • Je treedt op als gastheer/gastvrouw van het bad en draagt bij aan een plezierige, ontspannen sfeer voor bezoekers
 • Je houdt actief toezicht in de verschillende baden en openbare ruimtes en bepaalt of de zwemvaardigheid van bezoekers voldoende is
 • Je signaleert onveilig en ongewenst gedrag en kan hierop maatregelen nemen
 • Je kan optreden bij calamiteiten/ ongevallen en deze volgens de juiste procedure afhandelen
 • Je zorgt voor een schone omgeving voor de bezoekers


Wij zoeken kandidaten met:

 • LBO/MBO werk- en denkniveau
 • Zwemmend redden voor zwembaden
 • Lifeguard diploma met praktijkgedeelte
 • EHBO/ AED en BHV
 • Dienstverlenende- en klantgerichte instelling
 • Fysieke bekwaamheid om handelend op te kunnen treden bij zwemmoeilijkheden
 • In staat om adequaat te handelen en zo escalatie te voorkomen
 • Bereidheid om in wisselende diensten en op wisselende tijden te werken (waaronder ook weekend- en avonddiensten)

 

Solliciteren? Dat kan bij Tempo-Team Uitzenden via deze link

Zwemonderwijzer (oproep) m/v
Zwemonderwijzer (oproep) m/v - 08-09-2017

bv SPORT is voor de zwembaden op zoek naar enthousiaste zwemonderwijzers (oproepbasis), die zowel op dag- als weekenduren ingezet kunnen worden.

Als zwemonderwijzer van onze zwembaden heb je een uitvoerende rol. Je geeft instructie aan (doel- en) lesgroepen en individuen in verschillende leeftijdscategorieën. Je kan ingezet worden op drie locaties; de Blauwe Golf en Kalverdijkje in Leeuwarden en It Gryn in Stiens. Je komt terecht in een sportief en dynamisch team.


Werkzaamheden:

 • Je geeft ABC zwemlessen aan (speciale doel)groepen en individuen van alle leeftijdscategorieën op basis van een werkplan
 • Je bent verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem m.b.t. vorderingen, voortgang en veiligheid van de leerlingen
 • Je onderhoudt contacten met verzorgers, ouders en leerkrachten van leerlingen
 • Je selecteert uit de eigen lesgroepen kandidaten voor het diplomazwemmen
 • Je geeft bewegingslessen aan (speciale doel)groepen. Je stelt daartoe, indien aangewezen, werkplannen op


Wij zoeken kandidaten met:

 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis en bevoegdheden voor het geven van zwemonderwijs
 • EHBO/AED
 • BHV
 • Reddend zwemmen voor zwembaden
 • Lifeguard met praktijkgedeelte
 • Communicatieve- en sociale vaardigheden voor het motiveren en instrueren van deelnemers en voor de contacten met derden
 • Proactief en ondernemend in het signaleren van ongewenste situaties
 • Goed kunnen samenwerken
 • Flexibiliteit in werktijden en beschikbaar op afroep
 • Fysieke bekwaamheid voor het handelend kunnen optreden bij zwemmoeilijkheden

 

Solliciteren? Dat kan bij Tempo-Team Uitzenden via deze link

Commissaris (RvC)
Commissaris (RvC) - 05-10-2017

In de Raad van Commissarissen van bv SPORT ontstaat een vacature vanwege het vertrek van één van de huidige leden. Per 1 januari 2018 zijn wij daarmee op zoek naar een nieuwe commissaris.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit drie commissarissen. Gezien de samenstelling van de rest van de Raad zal bij gebleken gelijke geschiktheid van de beste kandidaten, de voorkeur uitgaan naar de aanstelling van een vrouwelijke commissaris.

Uitgebreide informatie over het gewenste profiel en over de rol van onze Raad van Commissarissen vindt u hieronder.
De procedure is uiteraard vertrouwelijk en wij vragen u uw sollicitaties te richten aan de voorzitter van de huidige Raad van Commissarissen. de heer G. van den Berg. U kunt uw sollicitatie, tot maandag 23 oktober 2017, indienen via het sollicitatieformulier of rechtstreeks via vacatures@bvsport.nl.

Profielschets leden Raad van Commissarissen bv SPORT Leeuwarden en omstreken.

 

A. Taak Raad van Commissarissen (RvC)

De statuten van de B.V. bepalen dat:

 1. de RvC toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 2. de RvC het bestuur met raad terzijde staat;
 3. de RvC naast de in de wet geregelde bevoegdheden en verplichtingen in het bijzonder is belast met en bevoegd tot het vaststellen van het door het bestuur opgestelde plannen, de begroting en de wijzigingen daarin. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen houdt primair toezicht. Dit betekent dat de raad met name een interne controlefunctie heeft.

Binnen bv SPORT zijn drie belangen te onderscheiden, te weten:

1.het sportinhoudelijke belang, (beleid wordt bepaald door de gemeente Leeuwarden);

2.het gebruikersbelang (sportverenigingen en individuele gebruikers);

3.het ondernemingsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan, gehoord de vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden, en wordt bewaakt door de RvC.

 

B. Samenstelling Raad van commissarissen

De RvC bestaat uit drie natuurlijke personen die voor de tijd van vier jaren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Een aftredend commissaris kan ten hoogste eenmaal worden herbenoemd.

 

C. Incompatibiliteit

De commissarissen mogen niet afkomstig zijn uit de politiek-bestuurlijke kring van de Gemeente Leeuwarden.

 

D. Kwaliteitseisen leden RvC

Voor het optimaal functioneren van de raad van commissarissen is het gewenst dat binnen de raad verschillende ervarings- en vakgebieden zijn vertegenwoordigd, zonder dat er sprake is van specifieke specialisten. Het gaat om de juiste gesprekspartner binnen de raad van commissarissen voor onderdelen van de beraadslaging, zonder dat er sprake is van portefeuillehouders.

Alle leden van de raad zijn zelfstandig in staat de balans en de verlies- en winstrekening te beoordelen, alsmede de financiële effecten van de beleidsvoorstellen op langere termijn te doorzien in het kader van het blijvend garanderen van de continuïteit van de onderneming en de met haar verbonden organisatie.

Naast voldoende financiële kennis is het gewenst dat er binnen de raad sprake is van aanvullende ervaringsgebieden en disciplines. Deze ervaringen behoeven niet per definitie aan één commissaris verbonden te zijn. Een commissaris kan derhalve meerdere ervaringsgebieden en disciplines in zich verenigen. Bedoelde ervaringsgebieden en disciplines zijn voor bv SPORT als volgt onderkend:

 • Financieel economische kennis;
 • Juridische kennis;
 • Bestuurlijke ervaring;
 • Ervaring in het leiden en ontwikkelen van (dienstverlenende) bedrijven.
 • Kennis van de sportbranche;
 • Kennis van de politiek-maatschappelijke aspecten in de regio;

E. Profiel leden van de RvC

 1. Algemene vaardigheden

De commissaris is in staat om op hbo-niveau te denken en te handelen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en bezit een helikopterview. Hij/zij neemt sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waar en kan deze tot een samenhangende visie in het belang van de onderneming transformeren. Hij/zij kan zich complexe materie vrij snel eigen maken en weet uit de informatie de strategische betekenis af te leiden en herkent essenties in grote en/of complexe informatiestromen.

 1. Algemene kenmerken

De commissaris heeft affiniteit met het toezicht houden/commissariaat door het op relatief grote afstand, en veelal aan de hand van schriftelijke informatie, volgen van de onderneming. Hij/zij heeft basiskennis van en affiniteit met de sportsector Daarnaast heeft hij/zij basiskennis op het terrein van financiën en is hij/zij onafhankelijk en onpartijdig. Hij/zij heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van sportbranche. Hij/zij beschikt over discussie- en communicatievaardigheden. Hij/zij hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het terrein van de externe dienstverlening. Verder bezit hij/zij voor het commissariaat relevante relatienetwerken en is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Leeuwarden. Hij/zij onderschrijft de integriteitscode van de onderneming en heeft voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld 8 vergaderingen per jaar, exclusief leestijd).

 1. Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken

          De commissaris is een consistente, integere en geloofwaardige persoonlijkheid en teamplayer. Hij/zij  

          koppelt ondernemingszin met een juiste balans ten opzichte van de maatschappelijke functie van de

          sportbranche. Hij/zij is als lid van de raad een positief en betrouwbaar ingestelde partner voor de directeur

          met gevoel voor ethiek. Hij/zij is enthousiasmerend met gevoel voor relativiteit en staat open voor

          veranderingen. Tenslotte is hij/zij besluitvaardig en kan op de eigen mening terug komen.

 

 

Buurtsportcoach (32 uur) m/v
Buurtsportcoach (32 uur) m/v - 18-10-2017

I.v.m. zwangerschapsverlof is bv SPORT, in de periode van maandag 27 november 2017 tot en met vrijdag 13 april 2018, op zoek naar een enthousiaste

Buurtsportcoach m/v (32 uur per week)
voor de wijk Bilgaard (Leeuwarden) en het gebied Leeuwarden Zuid

Als buurtsportcoach heb je een strategische, ondersteunde en uitvoerende rol. Je zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve impuls van het bewegen in en buiten school(tijd). Ook ondersteun je wijk- en sportverenigingen. Je bent de verbindende factor tussen de activiteiten in het primair onderwijs en de wijk- en sportverenigingen op het gebied van sport(stimulering), bewegen en een gezonde leefstijl.

bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden en Stiens. Daarnaast geven wij met ons team Sportontwikkeling uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van beide gemeenten.
bv SPORT richt zich er op om de sportfaciliteiten in optimale conditie te houden, maar ook op het sporten- en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Je komt terecht in een sportieve, prettige, dynamische omgeving waarbij je deel uit gaat maken van een jong team (sport)professionals.

Jouw werkzaamheden
Het bijzondere van deze buurtsportcoach vacature is dat 16 uur per week gereserveerd is voor het project  'Circus Adje'. Dit circus 2.0 trekt vanuit het thema 'Kijk eens wat ik kan' in het kader van LF2018 langs alle basisscholen van gemeente Leeuwarden. Circus Adje richt zich op de groepen vijf en zes, waarvan de kinderen worden uitgedaagd om te laten zien wat ze kunnen. Zij maken onder professionele begeleiding een voorstelling voor de hele school! Alle scholen ontvangen een script/raamwerk voor het maken van een voorstelling en een team van cultuur- en buurtsportcoaches helpt met regie en vormgeving voor de eigengemaakte voorstelling op school. Samen met de (6) cultuurcoaches moet er voor 9 basisscholen een voorstelling gemaakt worden. Naast Circus Adje richt je je op:

 • Ontwikkelen, adviseren, organiseren en coördineren van/over een breed en samenhangend aanbod van activiteiten op het terrein van sporten bewegen voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen. Dit aanbod kan je zo samen stellen dat het voldoet aan de wensen/ behoeften van deze groepen c.q. de wijk  om deze groepen zo in beweging te brengen en te houden.
 • Het ten uitvoer brengen  van deze activiteiten en  dit ook af te stemmen met andere partijen uit de buurt waaronder  het sociale wijkteam, buurt- en wijkvereniging(en) en de eerstelijnszorg in de wijk. Het is daarbij van belang dat je een relatienetwerk kunt onderhouden, communicatief sterk bent en de samenwerking tussen deze verschillende partijen kan stimuleren. Daarnaast ben je in staat de publicitaire uitingen voor deze activiteitenprogramma’s (deels zelf) te verzorgen.


Wij zoeken

 • ALO opleiding (domein sportontwikkeling; bevoegd tot het geven van lessen lichamelijke opvoeding in basis- en voortgezet onderwijs)
 • EHBO/ BHV
 • Ruime affiniteit met sport en onderwijs
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Een zelfstandige en proactieve (werk)houding
 • Een goede lichamelijk conditie
 • Actuele ervaring als vrijwilliger in de sport is een pré


Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Sido de Schiffart, coördinator Sportontwikkeling, tel. 058-2677964. Je sollicitatiebrief én CV stuur je vóór maandag 6 november a.s. naar bv SPORT. Bij voorkeur via het sollicitatieformulier op de website.

Gesprekken worden gepland in week 46, op maandag 13 november 2017. Een van de onderdelen in deze sollicitatieprocedure is het verzorgen van een proefles. Deze proefles wordt gepland in week 47, dinsdag 21 november a.s. In bovengenoemde vacatureperiode is rekening gehouden met een week overdracht voor en een week overdacht na het zwangerschaps- en bevallingsverlof.  

De aangestelde buurtsportcoach krijgt een (tijdelijk) dienstverband bij Tempo-Team Payrolling aangeboden voor in ieder geval bovengenoemde periode. Hierna is er kans op verlenging i.v.m. vervanging i.v.m. ouderschapsverlof en mogelijk andere vrijkomende uren, voor minimaal 8 uur in de week. Salariëring is vastgesteld in schaal 8 van de Vermo cao.

Acquisitie naar aanleiding van de getoonde vacatures op de website van bv SPORT wordt niet op prijs gesteld.

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • CV uploaden *
 • Sollicitatiebrief uploaden *