Van 27 mei tot en met 9 juni 2024 zijn
de glijbanen in zwembad de Blauwe Golf gesloten
in verband met werkzaamheden.

bv SPORT zet handtekening onder programma Leeuwarden Oost

Op donderdag 14 oktober 2021, hebben 48 partners, waaronder bv SPORT, aangegeven langdurig te gaan samenwerken binnen het programma Leeuwarden Oost.

Dat gebeurde door het gezamenlijk ondertekenen van de intentieverklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst in IKC Trianova, in Leeuwarden-Camminghaburen.

De ondertekening van de intentieverklaring markeert de start van het programma Leeuwarden Oost. Dit programma zal in de komende twintig jaar een grote bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en het terugdringen van armoede in dit deel van de stad.

Met de intentieverklaring onderstrepen de partners de doelen en ambities uit het Ambitiedocument programma Leeuwarden Oost. De ambities richten zich op alle inwoners, maar de focus ligt op de nieuwe generatie. Vandaar dat is gekozen voor een IKC om die ambities samen te onderstrepen.

Burgemeester Sybrand Buma: “Vandaag is het een hoopvolle dag. Met heel veel partners, van wijkorganisaties en scholen tot het ministerie van Binnenlandse Zaken, willen we aan de slag met Leeuwarden Oost. Er is veel te doen en de lat ligt hoog, maar samen kunnen we een groot verschil gaan maken.”

Leeuwarden Oost

Leeuwarden Oost bestaat uit vijf wijken: Oud Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen. In dit deel van de stad, met 36.000 inwoners, hebben bewoners vaker te maken met achterstanden op het gebied van werk, wonen, gezondheid, onderwijs, veiligheid en inkomen. De komende twintig jaar moet het een gebied worden waar bewoners net zoveel kansen hebben als elders in Leeuwarden en er even prettig wonen. En waar het voor jong en oud veilig vertoeven is.

Over het programma Leeuwarden Oost

Het 20-jarige programma zet zich in om de leefbaarheid in het gebied Leeuwarden Oost te verbeteren. Met een brede aanpak van fysieke en sociale maatregelen stimuleren de partners de leefbaarheid en bestaanszekerheid. Het programma heeft als doel om op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen meer perspectief te bieden. Het is een onderdeel van de landelijke wijkaanpak gericht op zestien kwetsbare gebieden. Deze aanpak wordt ondersteund door het ministerie van BZK.

Met de ondertekening van de intentieverklaring scharen deze partijen zich achter het ambitiedocument, waarin de ambities van bewoners en partners voor het gebied zijn verwoord. Het vervolg hierop is het opstellen van een gezamenlijk programmaplan waarin concreet wordt gemaakt hoe de partners de ambities gaan waarmaken.

Partners in het programma Leeuwarden Oost zijn diverse maatschappelijke- en bewonersorganisaties, waaronder de gemeente, de corporaties, de huurdersorganisaties, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties, zorgverzekeraar, zorg/welzijnsorganisaties, het onderwijs, politie en openbaar ministerie, de cultuur- en de sportsector.

Betrokkenheid bv SPORT – team sportontwikkeling

Team Sportontwikkeling is betrokken bij de programmalijn ‘gezondheid’. Samen met o.a. GGD Fryslân, De Friesland, Cambuur Verbindt, Amaryllis Leeuwarden en V-O-L (Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden), wordt gezondheid vanuit verschillende invalshoeken benaderd met positieve gezondheid (model van Machteld Huber) als basis. Positieve gezondheid gaat uit van hoe mensen zelf hun gezondheid ervaren en of zij het idee hebben dat zij hieraan zelf iets kunnen veranderen.

Speerpunten waar onze collega’s zich onder andere voor inzetten, zijn:

  • dat bewoners tevredener zijn over de kwaliteit van hun woonomgeving wat zich onder andere uit in een omgeving die uitnodigt tot spel, ontmoeten en bewegen,
  • dat bewoners zich gezonder voelen en minder zorg en ondersteuning nodig hebben,
  • dat kinderen en jongeren vaker een goede start hebben
  • dat bewoners voldoende bewegen en meer vaardigheden hebben om gezond te leven en
  • dat bewoners meer betekenisvolle, informele contacten (familie, vrienden, buren, sportmaatjes en/of collega’s) hebben.

We werken aan een leefomgeving die bewoners, en met name kinderen en jongeren, mogelijkheden biedt en uitnodigt om te bewegen en voor een brede motorische ontwikkeling. Kinderen maken kennis met verschillende vormen van bewegen. Daarmee maken zij zich vaardigheden eigen die ze de rest van hun leven nodig hebben. Ze bewegen op school, buiten in de buurt en als ze dat willen ook bij een vereniging. Bewoners hebben meer mogelijkheden om te bewegen en profiteren van de positieve effecten van bewegen voor hun fysieke en mentale gezondheid, sociale vaardigheden en netwerk en hun kwaliteit van leven. Zo wordt bewegen een vliegwiel voor een betere gezondheid.

#blijvansport