Wij zijn voor de breedtesport. Vanatletiek tot zwemmen en voor in- en outdoor.

01-12-2016

Buurtsportcoaches vertellen over hun werk in het sociale domein

Tanja Dijkstra werkt als buurtsportcoach in de gemeente Renkum, Dirk-Jan van Soelen in Eindhoven en Sido de Schiffart in Leeuwarden. Ze vertellen onder andere over hun werk in het sociale domein.

De lokale situatie in Renkum, Eindhoven en Leeuwarden
Tanja Dijkstra is buurtsportcoach van het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum. Ze werkt veel in ‘het veld’ en hoort op deze manier hoe het er thuis bij mensen en in de wijk aan toe gaat. Waar nodig spreekt ze tijdens of na de sport- en beweegactiviteiten met deelnemers over vragen of problemen die ze opvangt. Dijkstra kan deze mensen doorverwijzen naar het Sociaal Team van haar gemeente voor eventuele ondersteuning.

Dirk-Jan van Soelen is ook buurtsportcoach. Hij werkt voor het Dynamo jeugdwerk in Eindhoven, wat valt onder de stichting Lumens. Deze stichting bevordert maatschappelijke en economische zelfstandigheid van mensen in zijn gemeente. Van Soelen werkt samen met buurtteams, dat ze ook wel sociaal wijkteam noemen. De sociale wijkteams in Eindhoven bestaan uit hulpverleners en buurtwerkers die zowel achter als voor de voordeur van Eindhovenaren komen. Ze werken samen met de buurt, de politie, wijkcoördinatoren, jeugdwerkers, wijkwerkers, woningbouwcoöperaties en buurtsportcoaches als Van Soelen; hij zet sport en bewegen in als middel om met name jeugd maar ook buurtbewoners kansen te bieden in hun leven.

Sido de Schiffart is teamleider van buurtsport- en buurtgezondheidscoaches in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel. Hij is betrokken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering omtrent de samenwerking tussen de buurtsportcoaches en de sociale wijkteams.

Aanpak verschilt per gemeente
De drie zetten sport en bewegen in om sociaal beleid van hun gemeente te helpen uitvoeren. Er is niet één recept voor samenwerking tussen de buurtsportcoach en een sociaal wijkteam. Een blauwdruk voor succes bestaat niet, die ontwikkel je lokaal met betrokken partijen en bewoners. Per gemeente verschilt de manier waarop de drie tot oplossingen komen.

Warme contacten in gemeente Renkum

Formeel is Dijkstra in dienst bij de Gelderse Sport Federatie. De inhoudelijke aansturing van haar werk gebeurt echter vanuit het gemeentehuis. Eens per maand heeft ze overleg met de beleidsmedewerker sport. Daarnaast zijn de lijntjes naar de collega’s van het Sociaal Team heel kort. Dijkstra loopt daar regelmatig even binnen om te overleggen.

In beweging in Renkum

In beweging in Renkum

 

In de gemeente Renkum is er het Sociaal Loket, waar het Sociaal Team onder valt. Burgers kunnen hier terecht met vragen op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, werk en inkomen. De medewerkers van het Sociaal Loket zorgen ervoor dat hun vraag op de juiste plek terecht komt. Bijvoorbeeld bij Dijkstra. En andersom. Onlangs begeleidde Dijkstra tijdens haar beweeglessen iemand die financiële problemen bleek te hebben. Door het laagdrempelige karakter en de open sfeer van de beweeglessen kwam het hoge woord er uit. In overleg met de deelnemer schakelde Dijkstra het Sociaal Team in. Die speelden het dossier door naar de juiste consulent, die de deelnemer verder heeft geholpen.

Tanja Dijkstra werkt als buurtsportcoach in de gemeente Renkum, Dirk-Jan van Soelen in Eindhoven en Sido de Schiffart in Leeuwarden. Ze vertellen onder andere over hun werk in het sociale domein.

De lokale situatie in Renkum, Eindhoven en Leeuwarden
Tanja Dijkstra is buurtsportcoach van het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum. Ze werkt veel in ‘het veld’ en hoort op deze manier hoe het er thuis bij mensen en in de wijk aan toe gaat. Waar nodig spreekt ze tijdens of na de sport- en beweegactiviteiten met deelnemers over vragen of problemen die ze opvangt. Dijkstra kan deze mensen doorverwijzen naar het Sociaal Team van haar gemeente voor eventuele ondersteuning.

Dirk-Jan van Soelen is ook buurtsportcoach. Hij werkt voor het Dynamo jeugdwerk in Eindhoven, wat valt onder de stichting Lumens. Deze stichting bevordert maatschappelijke en economische zelfstandigheid van mensen in zijn gemeente. Van Soelen werkt samen met buurtteams, dat ze ook wel sociaal wijkteam noemen. De sociale wijkteams in Eindhoven bestaan uit hulpverleners en buurtwerkers die zowel achter als voor de voordeur van Eindhovenaren komen. Ze werken samen met de buurt, de politie, wijkcoördinatoren, jeugdwerkers, wijkwerkers, woningbouwcoöperaties en buurtsportcoaches als Van Soelen; hij zet sport en bewegen in als middel om met name jeugd maar ook buurtbewoners kansen te bieden in hun leven.

Sido de Schiffart is teamleider van buurtsport- en buurtgezondheidscoaches in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel. Hij is betrokken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering omtrent de samenwerking tussen de buurtsportcoaches en de sociale wijkteams.

Aanpak verschilt per gemeente
De drie zetten sport en bewegen in om sociaal beleid van hun gemeente te helpen uitvoeren. Er is niet één recept voor samenwerking tussen de buurtsportcoach en een sociaal wijkteam. Een blauwdruk voor succes bestaat niet, die ontwikkel je lokaal met betrokken partijen en bewoners. Per gemeente verschilt de manier waarop de drie tot oplossingen komen.

Warme contacten in gemeente Renkum

Formeel is Dijkstra in dienst bij de Gelderse Sport Federatie. De inhoudelijke aansturing van haar werk gebeurt echter vanuit het gemeentehuis. Eens per maand heeft ze overleg met de beleidsmedewerker sport. Daarnaast zijn de lijntjes naar de collega’s van het Sociaal Team heel kort. Dijkstra loopt daar regelmatig even binnen om te overleggen.

In beweging in Renkum

In beweging in Renkum

 

In de gemeente Renkum is er het Sociaal Loket, waar het Sociaal Team onder valt. Burgers kunnen hier terecht met vragen op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, werk en inkomen. De medewerkers van het Sociaal Loket zorgen ervoor dat hun vraag op de juiste plek terecht komt. Bijvoorbeeld bij Dijkstra. En andersom. Onlangs begeleidde Dijkstra tijdens haar beweeglessen iemand die financiële problemen bleek te hebben. Door het laagdrempelige karakter en de open sfeer van de beweeglessen kwam het hoge woord er uit. In overleg met de deelnemer schakelde Dijkstra het Sociaal Team in. Die speelden het dossier door naar de juiste consulent, die de deelnemer verder heeft geholpen.

Van doel naar middel in gemeente Eindhoven
In Eindhoven waren de buurtsportcoaches in dienst van de gemeente. Hun focus lag op het vergroten van de sportdeelname onder jeugd met sport als doel. De buurtsportcoaches werden per wijk, sport of school ingezet. Een afgebakend gebied met gerichte (kleinere) activiteiten en bereik. Hierdoor bleef succes vaak lokaal en was er geen stedelijke samenhang op sport.

In de huidige constructie, waarbij de (buurtsport)coaches via Dynamo jeugdwerk werken, is de gemeente Eindhoven nog steeds hoofdopdrachtgever. Maar nu is er ook ruimte voor opdrachten vanuit andere partijen waarbij sport veel meer als middel wordt benut. Vanuit het jeugdwerk kijk je niet alleen meer vanuit je sportbril, maar juist veel breder naar de doelgroep en hun drives. In het werk van Van Soelen ligt de focus op inspireren, onder andere met aansprekende activiteiten en evenementen, op het bieden van een leerervaring en het vergroten van kansen op (vrijwilligers)werk door het gebruik van sport.

De (buurtsport)coaches werken in Eindhoven vanuit drie thema’s:

 1. ‘Lifestyle’,
 2. ‘Projects’ en
 3. ‘Talents’.

Elk thema valt onder de verantwoordelijkheid van één buurtsportcoach. Het doel van het thema ‘Lifestyle’ is de gezondheid van de inwoners te verbeteren, waardoor hun kwaliteit van leven toeneemt. Vanuit het thema ‘Projects’ is er een sportprojectbureau opgericht dat leer-werktrajecten aanbiedt aan studenten en afgestudeerden die een stage of werkplek zoeken. Vanuit het derde thema, ‘Talent’, worden jongeren aangemoedigd vanuit hun motivatie zich in te zetten voor de stad. De buurtsportcoaches doen dit door de methodiek Booster waarbij jongeren door experts uit het bedrijfsleven stapsgewijs komen tot hun eigen evenement. 

In Eindhoven worstelen de drie buurtsportcoaches volgens Van Soelen nog met het feit dat ze maar met z’n drieën zijn. Terwijl er veel meer sociale wijkteams zijn die, aangestoken door het enthousiasme van het drietal, veel nieuwe projecten in hun handen leggen. Een gevolg hiervan is dat niet alles even goed georganiseerd kan worden. Maar studenten springen graag bij. Volgens Van Soelen is het belangrijk dat buurtsportcoaches niet alleen uitvoerende taken op zich nemen, maar ook anderen adviseren om eigen doelen en plannen te maken.

In gemeente Leeuwarden zijn ze ondernemend van aard
Volgens Sido de Schiffart is het belangrijk dat sport en bewegen een vast onderdeel wordt van de agenda van de sociale wijkteams. Die hebben kennis van de bewoners en hun behoeften, terwijl buurtsportcoaches vaardig zijn in het ontwikkelen, (laten) organiseren en (laten) uitvoeren van sport- en bewegingsprogramma’s. De bedoeling is dat de kennis van beide disciplines samenkomt. Volgens De Schiffart heeft het in Leeuwarden geholpen de samenwerking tussen de sociale wijkteams en de coaches ‘dwingender’ te maken. In elk wijkteam is bijvoorbeeld één vast aanspreekpunt aangewezen voor de coaches met focus op de kracht van sport (als middel én als doel). Wat ook helpt is dat de coaches nu regelmatig hun gezicht laten zien in de wijk en binnen het wijkteam. Elkaar kennen en (informeel) spreken is zo ontzettend belangrijk om de verschillende werkculturen te verbinden.

Van vrijwilligerswerk naar betaald werk

 

De samenwerking in Leeuwarden heeft al tot een aantal mooie initiatieven geleid waaronder de opleiding tot Leider Sportieve Recreatie. Een tiental kandidaten (langdurig werkzoekenden) is na een heuse sollicitatieprocedure in het voorjaar van 2016 opgeleid tot sport- en spelleider. Zij worden nu ingezet bij activiteiten die geïnitieerd zijn door de buurtsportcoaches en voortkomen uit de wensen en behoeften die sociaal werkers ophalen bij wijkbewoners. Extra bijzonder is dat vier cursisten betaald werk hebben gevonden. Mede door de opleiding hebben zij hun kennis en expertise vergroot, kregen (weer) vertrouwen in zichzelf en wisten zich in een bepaald netwerk te manoeuvreren. Een mooi voorbeeld dat laat zien hoe sport en sociaal elkaar aanvullen en verstreken. In het voorjaar van 2017 start een tweede opleiding.
Aandacht voor belevingswereld van de sociaal werkers

Tanja Dijkstra geeft nog een voorbeeld van haar rol als buurtsportcoach in het sociale domein. Via de thuiszorg is zij in contact gekomen met Gerrit Peters (niet zijn echte naam), die een rollator gebruikt. Peters was gevallen en kreeg voor zijn herstel het advies om (meer) te bewegen. Bewegen als doel dus. Alleen bewegen vond Peters moeilijk. De thuiszorg zocht contact met Dijkstra, die een bepaalde periode wekelijks een wandeling met Peters maakte. Die wandeling was Peters enige half uur per week dat hij naar buiten kwam. Dat moet anders dacht Dijkstra die vervolgens informeerde of Peters in aanmerking kon komen voor een scootmobiel. Ze regelde een ‘proefrit’ en dat bleek een goede zet: Peters zag het zitten zich zo te verplaatsen. Een WMO consulent van het Sociaal Team heeft Peters geholpen met de aanschaf van een scootmobiel. Peters gaat er nu zelfstandig op uit en doet weer mee aan de samenleving.

Dat ‘weer meedoen’ is een ontzettend belangrijk motief voor de sociale sector. Als buurtsportcoach verdiep je je in de opdracht van het sociale wijkteam, ken je hun taak en werkwijze voor een goede samenwerking.

Ouderen in beweging

Ouderen in beweging

 

Ook De Schiffart geeft nog een voorbeeld van sport en bewegen in de kern van de sociale sector. In samenwerking met het sociale wijkteam en Palet Groep doen zij een aanbod aan senioren in een sociaal isolement. Deze groep senioren volgt niet alleen een bewegingsprogramma maar eet na afloop ook een gezonde, warme maaltijd met elkaar. Dit laatste niet alleen voor de sociale interactie maar ook met het oog op de persoonlijke verzorging. Bij de maaltijd zijn namelijk altijd verpleegkundigen (in opleiding) aanwezig die aandacht hebben voor zaken als persoonlijke hygiëne en geestelijke en fysieke fitheid van deelnemers. Bij problemen kunnen zij daarop inspelen door in gesprek te gaan en andere professionals (denk aan thuiszorg) in te schakelen.

Multidisciplinariteit is een onderwerp waar de sociale sector veel kennis en ervaring in heeft. Ze werken op verschillende niveaus tegelijk aan het verminderen van problemen. Sporten en bewegen op zichzelf is niet het gouden ei voor maatschappelijke problemen. De sport- en beweegsector is echter wel een waardevolle sector voor het sociale domein om haar steentje hieraan bij te dragen.

Van doel naar middel in gemeente Eindhoven

In Eindhoven waren de buurtsportcoaches in dienst van de gemeente. Hun focus lag op het vergroten van de sportdeelname onder jeugd met sport als doel. De buurtsportcoaches werden per wijk, sport of school ingezet. Een afgebakend gebied met gerichte (kleinere) activiteiten en bereik. Hierdoor bleef succes vaak lokaal en was er geen stedelijke samenhang op sport.

In de huidige constructie, waarbij de (buurtsport)coaches via Dynamo jeugdwerk werken, is de gemeente Eindhoven nog steeds hoofdopdrachtgever. Maar nu is er ook ruimte voor opdrachten vanuit andere partijen waarbij sport veel meer als middel wordt benut. Vanuit het jeugdwerk kijk je niet alleen meer vanuit je sportbril, maar juist veel breder naar de doelgroep en hun drives. In het werk van Van Soelen ligt de focus op inspireren, onder andere met aansprekende activiteiten en evenementen, op het bieden van een leerervaring en het vergroten van kansen op (vrijwilligers)werk door het gebruik van sport.

De (buurtsport)coaches werken in Eindhoven vanuit drie thema’s:

 1. ‘Lifestyle’,
 2. ‘Projects’ en
 3. ‘Talents’.

Elk thema valt onder de verantwoordelijkheid van één buurtsportcoach. Het doel van het thema ‘Lifestyle’ is de gezondheid van de inwoners te verbeteren, waardoor hun kwaliteit van leven toeneemt. Vanuit het thema ‘Projects’ is er een sportprojectbureau opgericht dat leer-werktrajecten aanbiedt aan studenten en afgestudeerden die een stage of werkplek zoeken. Vanuit het derde thema, ‘Talent’, worden jongeren aangemoedigd vanuit hun motivatie zich in te zetten voor de stad. De buurtsportcoaches doen dit door de methodiek Booster waarbij jongeren door experts uit het bedrijfsleven stapsgewijs komen tot hun eigen evenement. 

In Eindhoven worstelen de drie buurtsportcoaches volgens Van Soelen nog met het feit dat ze maar met z’n drieën zijn. Terwijl er veel meer sociale wijkteams zijn die, aangestoken door het enthousiasme van het drietal, veel nieuwe projecten in hun handen leggen. Een gevolg hiervan is dat niet alles even goed georganiseerd kan worden. Maar studenten springen graag bij. Volgens Van Soelen is het belangrijk dat buurtsportcoaches niet alleen uitvoerende taken op zich nemen, maar ook anderen adviseren om eigen doelen en plannen te maken.

In gemeente Leeuwarden zijn ze ondernemend van aard
Volgens Sido de Schiffart is het belangrijk dat sport en bewegen een vast onderdeel wordt van de agenda van de sociale wijkteams. Die hebben kennis van de bewoners en hun behoeften, terwijl buurtsportcoaches vaardig zijn in het ontwikkelen, (laten) organiseren en (laten) uitvoeren van sport- en bewegingsprogramma’s. De bedoeling is dat de kennis van beide disciplines samenkomt. Volgens De Schiffart heeft het in Leeuwarden geholpen de samenwerking tussen de sociale wijkteams en de coaches ‘dwingender’ te maken. In elk wijkteam is bijvoorbeeld één vast aanspreekpunt aangewezen voor de coaches met focus op de kracht van sport (als middel én als doel). Wat ook helpt is dat de coaches nu regelmatig hun gezicht laten zien in de wijk en binnen het wijkteam. Elkaar kennen en (informeel) spreken is zo ontzettend belangrijk om de verschillende werkculturen te verbinden.

Van vrijwilligerswerk naar betaald werk

 

De samenwerking in Leeuwarden heeft al tot een aantal mooie initiatieven geleid waaronder de opleiding tot Leider Sportieve Recreatie. Een tiental kandidaten (langdurig werkzoekenden) is na een heuse sollicitatieprocedure in het voorjaar van 2016 opgeleid tot sport- en spelleider. Zij worden nu ingezet bij activiteiten die geïnitieerd zijn door de buurtsportcoaches en voortkomen uit de wensen en behoeften die sociaal werkers ophalen bij wijkbewoners. Extra bijzonder is dat vier cursisten betaald werk hebben gevonden. Mede door de opleiding hebben zij hun kennis en expertise vergroot, kregen (weer) vertrouwen in zichzelf en wisten zich in een bepaald netwerk te manoeuvreren. Een mooi voorbeeld dat laat zien hoe sport en sociaal elkaar aanvullen en verstreken. In het voorjaar van 2017 start een tweede opleiding.

Aandacht voor belevingswereld van de sociaal werkers
Tanja Dijkstra geeft nog een voorbeeld van haar rol als buurtsportcoach in het sociale domein. Via de thuiszorg is zij in contact gekomen met Gerrit Peters (niet zijn echte naam), die een rollator gebruikt. Peters was gevallen en kreeg voor zijn herstel het advies om (meer) te bewegen. Bewegen als doel dus. Alleen bewegen vond Peters moeilijk. De thuiszorg zocht contact met Dijkstra, die een bepaalde periode wekelijks een wandeling met Peters maakte. Die wandeling was Peters enige half uur per week dat hij naar buiten kwam. Dat moet anders dacht Dijkstra die vervolgens informeerde of Peters in aanmerking kon komen voor een scootmobiel. Ze regelde een ‘proefrit’ en dat bleek een goede zet: Peters zag het zitten zich zo te verplaatsen. Een WMO consulent van het Sociaal Team heeft Peters geholpen met de aanschaf van een scootmobiel. Peters gaat er nu zelfstandig op uit en doet weer mee aan de samenleving.

Dat ‘weer meedoen’ is een ontzettend belangrijk motief voor de sociale sector. Als buurtsportcoach verdiep je je in de opdracht van het sociale wijkteam, ken je hun taak en werkwijze voor een goede samenwerking.

Ouderen in beweging

Ouderen in beweging

 

Ook De Schiffart geeft nog een voorbeeld van sport en bewegen in de kern van de sociale sector. In samenwerking met het sociale wijkteam en Palet Groep doen zij een aanbod aan senioren in een sociaal isolement. Deze groep senioren volgt niet alleen een bewegingsprogramma maar eet na afloop ook een gezonde, warme maaltijd met elkaar. Dit laatste niet alleen voor de sociale interactie maar ook met het oog op de persoonlijke verzorging. Bij de maaltijd zijn namelijk altijd verpleegkundigen (in opleiding) aanwezig die aandacht hebben voor zaken als persoonlijke hygiëne en geestelijke en fysieke fitheid van deelnemers. Bij problemen kunnen zij daarop inspelen door in gesprek te gaan en andere professionals (denk aan thuiszorg) in te schakelen.

Multidisciplinariteit is een onderwerp waar de sociale sector veel kennis en ervaring in heeft. Ze werken op verschillende niveaus tegelijk aan het verminderen van problemen. Sporten en bewegen op zichzelf is niet het gouden ei voor maatschappelijke problemen. De sport- en beweegsector is echter wel een waardevolle sector voor het sociale domein om haar steentje hieraan bij te dragen.

Zwembad Kalverdijkje en sporthallen aangesloten op warmtenet

29-11-2016

Zwembad Kalverdijkje en sporthallen aangesloten op warmtenet

Met de aansluiting van het zwembad en de twee grote sporthallen zet niet alleen bv SPORT een belangrijke stap in de verduurzaming van haar sportactiviteiten in Leeuwarden, maar wordt ook de haalbaarheid vergroot voor het gebruik van restwarmte van Friesland Campina.

Vanaf medio december 2016 zal Ennatuurlijk warmte leveren aan zwembad Kalverdijkje en twee grote sporthallen van bv SPORT in Leeuwarden. De warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming en de verwarming van kraanwater, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het vullen van het zwembad. Er is een contract getekend voor 15 jaar.

Met de aansluiting van het zwembad en de sporthallen op het bestaande warmtenet van Ennatuurlijk in Camminghaburen wordt jaarlijks zo'n 190.000 m3 aardgas bespaard.

Door deze aansluiting op het warmtenet komt ook het gebruik van restwarmte van Friesland Campina weer een stukje dichterbij. Friesland Campina, Fȗns Skjinne Fryske Enerzjy en Ennatuurlijk doen onderzoek naar de mogelijkheden om restwarmte uit de rookgassen van Friesland Campina terug te winnen en te leveren aan het bestaande warmtenet. De groeiende vraag naar warmte, onder andere door deze nieuwe aansluiting, verhoogt de haalbaarheid van dit project aanzienlijk. Ennatuurlijk heeft de ambitie om te groeien met het bestaande warmtenet en wil daarnaast het warmtenet blijven verduurzamen met nieuwe initiatieven zoals het project met Friesland Campina. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland.

 

Kunstgras met rubbergranulaat

29-11-2016

Kunstgras met rubbergranulaat

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van de afgelopen dagen zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richten gemeente en bv SPORT zich net als de KNVB op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert. De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. De resultaten uit dit onderzoek zijn leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet. Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

 1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
 2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.
   

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

 • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
 • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
 • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
 • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
 • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.


De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

MobieZ

17-11-2016

MobieZ op Omrop Fryslân

Het programma Tsjek! van Omrop Fryslân heeft een bezoek gebracht aan een MobieZ locatie in Leeuwarden. Men wilde wel eens zien hoe die eigentijdse gymlessen er uit zien. Leerlingen van basisschool de Wester vertellen enthousiast over Biketrial, KanJam en balanceren op de ‘wipwap’. Omrop Fryslân gaat dit schooljaar nog twee keer aandacht besteden aan MobieZ.

Ook nieuw enthousiasme op het plein
Sido de Schiffart, coördinator sportontwikkeling bij bv SPORT en Tanja Mud, buurtsportcoach bij bv SPORT die lesgeeft met de MobieZ materialen; “Het enthousiasme van de kinderen wordt ook gedeeld door leerkrachten, directies, ouders en niet te vergeten door onze collega’s! Wat wij vooral leuk vinden is dat we de kinderen ook buiten schooltijd bezig zien met de materialen waarmee ze binnen de MobieZ gymlessen kennisgemaakt hebben. Kinderen nemen de skate(board)s weer mee naar het schoolplein en ook de frisbee vliegt regelmatig voorbij. Dat is echt een toegevoegde waarde van MobieZ!”

MobieZ Boogschieten

18-10-2016

(Sport)schooljaar goed van start met MobieZ!

bv SPORT is het schooljaar 2016 - 2017 gestart met MobieZ. MobieZ is een nieuw ontwikkeld gymprogramma dat als doel heeft kinderen enthousiaster te maken voor bewegen. Dit wordt gedaan door het al bestaande gymaanbod aan te vullen met eigentijds gymmateriaal. Naast de kast, touwen en ringen wordt de gymles nu aangevuld met o.a. kanjam frisbee, trialbike en balanceren. MobieZ bestaat uit 5 verschillende materiaalsets die rouleren tussen verschillende accommodaties en zijn daar dan een lesperiode beschik baar. Op dit moment wordt MobieZ op verschillende plekken in Leeuwarden en Stiens opgezet en doen er 12 scholen mee.
Om in te spelen op de trends in Friesland wordt MobieZ gecombineerd met het programma 'Fryske sport in dyn klasse'. Op deze manier willen we ook een impuls geven aan de Friese sporten en deze borgen in het onderwijsprogramma. Kinderen krijgen hierdoor te maken met keatsen, fierljippen en korfbal. 

Door inzet van deze programma's kunnen we er in voorzien dat kinderen tijdens de gymles in aanrakning komen met materialen en sport die aansluiten op hun interessen en de actuele bewegingscultuur. 

spel sporthal header

10-10-2016

Sport- en speluitleen voorlopig gesloten

De sport- en speluitleen van bv SPORT is voorlopig gesloten. Geboekte reserveringen worden uiteraard afgehandeld, maar er worden voorlopig geen nieuwe reserveringen vastgelegd. Ondertussen zijn we druk doende om te kijken hoe we een nieuwe vorm kunnen geven aan de uitleen. Zodra dit bekend is en de uitleen weer opengaat, wordt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.