Privacybeleid

Lees deze privacyverklaring goed door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen. Wij verklaren hierin welke gegevens wij verzamelen, met welk doel wij deze gegevens verzamelen en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Daarnaast wijzen wij op de algemene rechten uit de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring is van toepassing op een ieder die een interactie heeft of heeft gehad met bv SPORT en heeft betrekking op zowel de online als de offline gegevensverzameling. De persoonsgegevens worden via verschillende kanalen verzameld welke staan vermeld in deel 1.

Bv SPORT verzamelt en bewaart uw gegevens in een database systeem waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Dit houdt in dat uw gegevens door een externe partij bewaard worden maar de externe partij kan niet direct bij uw gegevens.

Het verzamelen van persoonsgegeven is voor bv SPORT noodzakelijk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bent u het niet eens met één of meerdere van de onderstaande punten neem dan contact met info@bvsport.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle aan bv SPORT gerelateerde websites en middelen.

Deze privacyverklaring geeft belangrijke informatie over volgende onderdelen.

DEEL 1
Bronnen van persoonsgegevens

Bv SPORT verzamelt uit de onderstaande bronnen gegevens.

De gegevens die verzameld worden zijn te vinden in deel 2.

 • Inschrijfformulieren
 • Contactformulier
 • Klachtenformulier
 • Sollicitatieformulier
 • Aanvraagformulieren accommodaties
 • Digitale aanvraag accommodaties
 • Deelname aan activiteiten, cursussen
 • Incidentele of externe evenementen
 • Audiovisuele gegevens

DEEL 2
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Bv SPORT kan de onderstaande gegevens van u verzamelen. Mogelijk is niet alles op u van toepassing, dit is afhankelijk van uw interactie en doeleinden binnen bv SPORT. In dit deel staat ook beschreven met welk doel uw gegevens worden verzameld.

Afnemen van producten of diensten van bv SPORT
Bv SPORT heeft diverse producten en diensten waarbij het van belang is dat een aantal van uw gegevens worden opgeslagen. Dit is nodig om u te identificeren, de afname van een product of dienst te bevestigen en/of voor mogelijke marketingdoeleinden.

Contactinformatie
bv SPORT verzamelt op alle eerder benoemde plaatsen meerdere van de onderstaande gegevens die betrekking hebben op contactinformatie.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Foto
De foto wordt gebruikt op de zwempassen voor diverse zwemabonnementen. Dit is nodig om de gebruiker van de pas te identificeren en om misbruik van de pas te voorkomen.

Financiële informatie
Bij het afnemen van een product of dienst van bv SPORT kan gebruik worden gemaakt van automatische incasso. Ook zijn deze gegevens nodig voor het versturen van facturen. Hiervoor worden de onderstaande financiële gegevens verzameld.

 • Naam bankrekeninghouder
 • Adresgegevens bankrekeninghouder
 • IBAN (International Bank Account Number)
 • BIC (Bank Identifier Code)

Persoonsgegevens kinderen
Bv SPORT hanteert een minimale leeftijd van 16 jaar voor het afnemen van producten en diensten. Voor personen onder de 16 jaar is de ouder/verzorger verantwoordelijk. Persoonsgegevens van de opgegeven kinderen onder de 16 jaar worden onder dezelfde voorwaarden bewaard.

Bv SPORT verzamelt, in samenspraak met diverse basisscholen in Leeuwarden, gegevens van kinderen die deelnemen aan activiteiten van bv SPORT. Deze gegevens zijn nodig voor de coach om de activiteit goed te laten verlopen en om beter aan de sluiten bij de behoeften. Dit kunnen de onderstaande gegevens zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Groep (school)
 • Sportparticipatie

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens
Bv SPORTverzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zonder dat daar expliciet toestemming voor wordt gegeven. Toestemming wordt gegeven bij het invullen van het daar toe behorende veld. Dit kan voorkomen in een onderstaande situatie.

 • Informatie over het kind of bijzonderheden/notities

Vertrouwelijke informatie over deelnemers aan (zwem)activiteiten worden alleen verzameld als dit is ingevuld. Informatie of bijzonderheden over deelnemers zijn nodig zodat de (zwem)onderwijzer/coach daar rekening mee kan houden tijdens de activiteit.

Marketingdoeleinden
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Hiervoor vraagt bv SPORT expliciet toestemming bij het verzamelen van uw gegevens. U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor deze service. Dit kan middels de uitschrijffunctie in de nieuwsbrieven of door een mail terug te sturen naar het betreffende e-mailadres waarmee u bent benaderd.

Indien u per post direct wordt benaderd door bv SPORT voor marketingdoeleinden en u wenst dit niet meer te ontvangen verwijzen wij u naar deel 6 in deze privacyverklaring.

Wij wijzen u erop dat, zelfs als u zich uitschrijft voor marketing gerelateerde berichten, u nog wel administratieve mededelingen van ons kunt krijgen zoals facturen, overeenkomsten of kennisgevingen betreffende uw activiteit.

Foto’s voor social media
Bij door bv SPORT georganiseerde evenementen of externe evenementen waaraan bv SPORT gelieerd is behouden wij het recht om foto’s te maken voor sociale media. Bent u het niet eens met een foto of wilt u een foto laten verwijderen wijzen wij u op uw recht op rectificatie/bezwaar. Foto’s expliciet voor uitingen zoals posters en flyers zullen altijd in overeenstemming gemaakt worden.

Cookies
Op de eerdergenoemde websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Bv SPORT gebruikt deze cookies om het gedrag op de diverse websites in kaart te brengen en te optimaliseren. Hiervoor verzamelt bv SPORT gedragsgegevens. Bv SPORT heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hierin staat onder andere dat uw persoonsgegevens niet worden opgeslagen en dat uw IP-adres is afgeschermd, ook voor bv SPORT. Hiermee is Google verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens. Kortom: bv SPORT kan zien hoe de websites worden gebruikt maar heeft niet de mogelijk om te zien wie de website gebruikt.

Audiovisuele gegevens
Bij diverse sportaccommodaties van bv SPORT zijn uit veiligheidsoverwegingen camera’s geplaatst. Hier kunt u herkenbaar op te zien zijn. De beelden worden alleen gebruikt indien daar een noodzaak voor is. Voor meer informatie over de reden van het cameratoezicht, de wijze van verwerking van persoonsgegevens, de beveiligingsmaatregelen die wij hebben getroffen om de inbreuk op uw privacy te minimaliseren en uw rechten verwijzen wij u naar het protocol Cameratoezicht.

DEEL 3
Bewaartermijnen

De wet AVG geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Vanuit de belastingwetgeving zijn een aantal verplichte bewaartermijnen. Hieronder vindt u informatie over de bewaartermijnen van bv SPORT.

Persoonsgegevens
Voor de bewaartermijn van contactinformatie en de foto hanteert bv SPORT de onderstaande stelregels.

 • Zolang u een overeenkomst heeft met bv SPORT zullen uw contactgegevens bewaard blijven.
 • Bij het annuleren of opzeggen van een overeenkomst blijven uw gegevens maximaal twee jaar bewaart tenzij u aangeeft dit niet te willen. Dit kunt u aangeven op de opzegbrief of aangeven bij de contactpersoon.

Financiële informatie
Voor de bewaartermijn van financiële informatie hanteert bv SPORT de onderstaande stelregels.

 • Voor overeenkomsten afgesloten met bv SPORT waarbij een automatische incasso of factuur nodig is, geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.
 • Voor gegevens die niet van toepassing zijn op de factuur of automatische incasso hanteren wij een bewaartermijn van twee jaarin lijn met de bewaartermijn voor contactinformatie.

Sollicitaties
Voor het bewaren van sollicitatiegegevens hanteert bv SPORT een bewaartermijn van 3 maanden waarna de sollicitatie en de daarbij behorende gegevens worden verwijderd.

Cookies
De bewaartermijn van cookies heeft bv SPORT vastgesteld op maximaal twee jaar.

DEEL 4
Algemene rechten wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


De wet AVG geeft u een aantal die betrekking hebben op uw invloed op uw persoonsgegevens die bv SPORT van u verwerkt. Wij wijzen u op deze rechten en hoe u bij bv SPORT gebruik kunt maken van uw rechten.

Recht op informatie
bv SPORT is wettelijk verplicht deze Privacyverklaring beschikbaar te stellen voor u. bv SPORT is wettelijk verplicht om wijzigingen aan uw gegevens aan u te melden. Ook moet bv SPORT u op de hoogte stellen als uw gegevens worden gedeeld met derden.

Recht op inzage
U hebt het recht om in te zien welke gegevens wij van u bewaren. bv SPORT is wettelijk verplicht om binnen 30 dagen na de aanvraag u te voorzien van deze gegevens.

Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw gegevens zoals bv SPORT deze bewaart te rectificeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven u wilt wijzigen en worden de onderstaande stelregels gehanteerd.

 • Het gegeven is feitelijk onjuist
 • Het gegeven is onvolledig of wordt niet gebruikt voor de juiste doeleinden
 • Het gegeven is gebruikt in strijd met de wet

bv SPORT is wettelijk verplicht om uw aanvraag binnen 30 dagen te behandelen.

Recht op vergetelheid
U hebt het recht om al uw gegevens die bekent zijn bij bv SPORT te verwijderen. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke gegevens die bv SPORT wettelijk moet bewaren. In de volgende situaties kunt u gebruik maken van dit recht.

 • Uw gegevens zijn niet meer nodig
 • U trekt uw toestemming voor het bewaren van uw gegevens in
 • Bij onrechtmatige verwerking van uw gegevens
 • De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen

Voor de bewaartermijnen die bv SPORT hanteert wordt verwezen naar deel 3. bv SPORT is wettelijk verplicht uw aanvraag binnen 30 dagen te behandelen.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens specifiek voor marketingdoeleinden. bv SPORT is verplicht u op de hoogte te stellen en uw goedkeuring te vragen voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt te allen tijde dit intrekken door een bezwaar in te dienen. bv SPORT is wettelijk verplicht binnen 30 dagen u aanvraag te behandelen.

Meer rechten
U hebt meer rechten die minder van toepassing zijn op de gegevensverwerking van bv SPORT. Voor al uw privacy rechten binnen de wet AVG wordt u verwezen naar de onderstaande website:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Wat houdt ons bezig